Skupština Republike Kosovo

Predlozi zakona

Nacrti zakona

139 Predlozi zakona
Nacrt zakon br.08/L-177 o Institutu za Zločine Počinjene Tokom Rata na Kosovu

Predlagač: Vlada

Nacrt zakon br.08/L-176 o izmenama i dopunama zakona koji sadrže posebne administrativne procedure i njihovo usklađivanje sa Zakonom br. 05/L-031 o opštoj administrativnoj proceduri

Predlagač: Vlada

Nacrt zakon br.08/L-175 o zaštiti klasifikovanih informacija

Predlagač: Vlada

Nacrt zakon br.08/L-174 o ratifikaciji Fnansijskog Sporazuma između Republika Kosova i Evropske Unije za program IPA 2021

Predlagač: Vlada

Nacrt zakon br.08/L-173 o kibernetičkoj bezbednosti

Predlagač: Vlada

Zakoni

Zakoni

249 Zakoni

PleaseSelectAnyFilter*

08/L-159
Zakon br.08/L-159 za ratifikaciju Sporazum Milenijumski Izazovi i Ugovor o implementaciji Programa između Republike Kosovo i Sjedinjenih Američkih Država delujući kroz Korporaciju Milenijumski Izazovi
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
08/L-154
Zakon br.08/L-154 o ratifikaciji Sporazumu o sufinansiranju za studiju izvodljivosti i projektnu ideju za železničku vezu Durres-Priština
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
08/L-151
Zakon br.08/L-151 o ratifikaciji sporazuma o finansiranju razvojnih politika za javne finansije i održivi rast između Republike Kosovo i Međunarodne Asocijacije za Razvoj
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
08/L-150
Zakon br.08/L-150 o ratifikaciji Traktata o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima između Republike Kosova i Švajcarske Konfederacije
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
08/L-148
Zakon br.08/L-148 o ratifikaciji -finansijski okvirni sporazum o partnerstvu između Republika Kosova i Evropske Komisije o specifičnim aranžmanima za sprovođenje finansijske pomoći unije Kosovu u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III)
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon