Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligji nr.06/L-155 për ndalimin e lojërave të fatit

27.03.2019
Propozuesi: Qeveria
28.03.2019
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional në parim
28.03.2019
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
28.03.2019
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional
28.03.2019
Shqyrtimi i projektligjit nga komisionet kryesore
Komisioni për të Drejtat dhe Interesat e Komuniteteve dhe Kthim
Komisioni për Integrime Evropiane
28.03.2019
Shqyrtimi i dytë në mbledhje plenare
Miratohet
28.03.2019
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
28.03.2019
Shpallja e ligjit