Kuvendi i Republikës së Kosovës

Takimet e Kryesisë së Kuvendit

02:00 5 Tetor 2020

Mbledhja e Kryesisë

Procesverbali

Rendi i ditës


1. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mëparshme të Kryesisë së Kuvendit,
2. Pikat e papërfunduara nga seancat plenare, të mbajtura më 7, 13, 14 gusht dhe 17, 18, 21, 25 e 28 shtator 2020,
3. Përgatitjet për seancën e re plenare,
4. Shqyrtimi i propozimeve dhe i kërkesave.

02:30 22 Shtator 2020

Mbledhja e Kryesisë

Procesverbali

Rendi i ditës


1. Pika e papërfunduara nga seanca plenare, e mbajtur më 7, 13, 14 gusht dhe 17 shtator 2020,
2. Pika e papërfunduar nga seanca plenare, e mbajtur më 14 gusht dhe 17 shtator 2020,
3. Përgatitjet për seancën e re plenare,
4. Shqyrtimi i propozimeve dhe i kërkesave,
5. Shqyrtimi i kërkesës për mbështetje financiare - subvencione.