Kuvendi i Republikës së Kosovës

Takimet e Kryesisë së Kuvendit

11:00 18 Maj 2020

Mbledhja e Kryesisë

Rendi i ditës 


1. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mëparshme të Kryesisë së Kuvendit,

2. Shqyrtimi i propozimeve dhe i kërkesave dhe

3. Të ndryshme.
 

02:00 16 Prill 2020

Mbledhja e Kryesisë

Rendi i ditës

1.    Procedimi për mendim në Qeveri i nismave ligjore:

1.1.    Projektligji për parandalimin dhe luftimin e Pandemisë COVID-19 në territorin e Republikës së Kosovës.  
1.2.    Projektligji për masat e përkohshme për ta lehtësuar efektin e Pandemisë “COVID 19”,
1.3.    Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 03/L-048 për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë, i plotësuar dhe i ndryshuar me Ligjin nr. 03/L-221, me Ligjin nr. 04/L-116, me Ligjin 04/L-194, me Ligjin 05/L-063, dhe me Ligjin 05/L-007,

2.    Të ndryshme.