Agjencionet e pavarura

LISTA E INSTITUCIONEVE DHE AGJENCIONEVE TË PAVARURA, PERSONAT DHE ADRESAT PËR KONTAKTE ( kjo listë është në proces të përditësimit të të dhënave)

1. AGJENCIA KOSOVARE  
PËR PRIVATIZIM

www.pak-ks.org

Arben LIMANI,
DREJTOR I SEKRETARISË EKZEKUTIVE

Tel.+381(0)38 500 400 ext.1229
Email: arben.limani@pak-ks.org
Rr. “ILIR KONUSHEFCI”, nr.8
1000 Prishtinë

2.

AGJENCIA KOSOVARE
PËR KRAHASIM DHE VERIFIKIM TË PRONËS  Bordi Mbikëqyrës Sekretariati Ekzekutiv Komisioni për Kërkesa Pronësore                 Komisoni për Verfikim dhe Vendosje për Prona 
www.kpaonline.org       

Arian KRASNIQI, 
ZYRTAR PËR INFORMIM

Tel.   +381(0) 38 249  918 ext.122
Mob.: + 377 (0) 44 300  045

Email:arian.krasniqi@kpaonline.org

3.

AGJENCIA KUNDËR
KORRUPSIONIT

www.akk-ks.org

Shaip HAVOLLI, DREJTOR

Tel.   +381(0) 38 518  987
Mob. + 377 (0) 44 505 063
Email: shaip.havolli@rks-gov.net
RR. “Nazmi Gafurri “, nr. 31
Prishtina, 10000 Kosovo

4.

AGJENCIA PËR
MENAXHIMIN
E KOMPLEKSEVE
MEMORIALE TË KOSOVËS

Adnan ELSHANI

Tel.  +381(0)38 200 10 801
Mob: +377 44 303 803             Email:adnan.elshani@rks-gov.net

Adresa: Rruga “Zenel Salihu” Ish Gjykata Themelore - Prishtinë.

5.

AGJENCIA SHTETËRORE   PËR  MBROTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

www.amdp-rks.org

Jeton ARIFI,
DREJTOR/DEPARTAMENTI I FINANCAVE/  SHËRBIMEVE TË PËRGJITHSHME

Tel. +381(0)38 200 62  961
Mob.+ 377 (0) 44  254  785
Email: jeton.arifi@rks-gov.net

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

AUTORITETI
RREGULLATIV I
HEKURUDHAVE TË KOSOVËS

www.arh-ks.org

 Jeton ISUFI,

U.D KRYESUES I DEPARTAMENTIT TË ADMINISTRATËS

Tel. + 381 (0) 38 220 040 ext.116 

Mob.+  377  (0)  44  810  994

Email: Jeton.Isufi@arh-ks-org

 

 

9.

AUTORITETI I
AVIACIONIT CIVIL

www.caa-ks.org

Sala AHMETI,
DEJTOR I SEKRETARISË EKZEKUTIVE

Tel.+381(0)38 248 629 lok. 121
Email: sala.ahmeti@caa-ks.org

 

10.

AVOKATI I POPULLIT

www.ombudspersonkosovo.org

Basri BERISHA,
ZËVENDËSAVOKAT I POPULLIT

Tel.+381(0)38 223  783 ose 782
Mob.+ 377 (0) 44 274  508
Email: bberisha@ombudspersonkosovo.org

 

11.

AUTORITETI RREGULLATIV
PËR KOMUNIKIME
ELEKTRONIKE -POSTARE

www.arkep-rks.org

 

 Irena MAHMUTI-BRYMA

Sekretare e Zyrës se Kryetarit të Bordit

 

Tel: +381 (0) 38 212 345

Mujo Ulqinaku str. No. 7, 10000, Prishtina/Kosova

Email: irena.bryma@arkep-rks.org  

 

 

 

 

12.

AGJENCIA PËR 
MBROTJEN  E MJEDISIT

 

13.

BANKA QENDRORE
E KOSOVËS

www.bqk-kos.org

Skender KLLOKOQI,
SEKRETAR

Tel.+381(0)38 222 055 ext.103
Email: skenderkllokoqi@bqk-kos.org

14.

BORDI I RTK-SË

www.rtklive.com

Fahredin SHEHU,
ADMINISTRATOR, PËRKTHYES I BORDIT TË RTK-SË

Tel.+381(0)38 242 273 ext.121
Mob. + 377 (0) 44 255  091
Email: fahredinshehu@rtklive.com

 

15.

BORDI PËR ANKESA
I MEDIAVE

www.kpm-ks.org

 Abdyl HYSENI,

KRYETAR I BORDIT

Tel.  +381 (0) 38 245 031

 Mob. 049 732 275

abdyl.hyseni@kpm-ks.org

 

 

 

16.

KËSHILLI PËR NDIHMË
JURIDIKE FALAS

www.knj-rks.org

Daut MORINA ,
Drejtor i Administratës Qendrore

Tel. +381(0)38 200 18 943
Email: daut.morina@rks-gov.net
Adr: Rr."Zenel Salihu" nr 30, Prishtinë

 

17.

KËSHILLI GJYQËSOR I KOSOVËS

www.kgjk-ks.org

Astrit HOTI, 
DREJTORIT TË DEPARTAMENTIT LIGJOR

Tel.  + 381 (0) 2 00  17 43 6 
Mob.+ 377 (0) 44 36 55 47
Email: astrit.hoti@rks-gov.net

 

18.

AKADEMIA E DREJTËSISË

www.ad.rks-gov.net

Fitore ZARIQI

ZYRTARE PËR PËRFAQËSIM DHE  EKZEKUTIM

Tel:   +381(0) 200 18 660

Mob: + 377(0)44 483 096

Email:fitore.zariqi@rks-gov.net

Rr.“Muharrem Fejza” Prishtinë

 

 

 

19.

KËSHILLI I KOSOVËS PËR
TRASHËGIMI KULTURORE

www.kktk.rks-gov.net

Isuf KOCI,

U.d. i udhëheqësit ekzekutiv

 Isuf.koci@rksgov.net;isufkoci@hotmail.com

038-200-10-932; 038-200-10-937;

Mob. + 377 (0) 44 668  476

 

 

 

20.

KOMISIONI I PAVARUR
PËR MEDIA

www.kpm-ks.org

Fikrete  ÇOÇAJ,
ZYRTARE PËR MARDHËNIE ME PUBLIKUN

Tel. + 381(0)38 245  031
Mob.+ 386 (0) 49 732 478
Email: fikrete.cocaj@kpm-ks.org

 

21.

KOMISIONI RREGULLATIV
I PROKURIMIT

www.krpp.rks-gov.net

Pranvera KRASNIQI,
ZYRTARE E LARTË PËR PERSONEL

Tel. +381(0)38 213 797
Lok: 100 - 31

Email: pranvera.krasniqi@rks-gov.net

22.

KOMISIONI I PAVARUR
PËR MINIERA DHE
MINERALE

www.kosovo-mining.org

Shukrije RASHITI,

Zyrtare Administrative,

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale

Tel.   +381 (0) 240 252 ext 231

Mob.  +377 (0) 44 102 868

Email: shrashiti@kosovo-mining.org

 

 

23.

KOMISIONI KOSOVAR I KONKURENCËS

www.akk.rks-gov.net

Avdyl KRASNIQI,
SEKRETAR

Tel.  +381(0) 38 10 929
Mob. + 377 (0) 44 170 755

 

24.

KËSHILLI KOMBËTAR
I SHKENCËS

 
25.

KOMISIONI QENDROR
I ZGJEDHJEVE

www.kqz-ks.org

Enisa BASHA,
ASISTENTE E KRYESHEFIT EKZEKUTIV

Tel.+381(0) 38 211  337
 Lokal : 81 001

 

26.

GJYKATA KUSHTETUESE
E KOSOVËS

www.gjk-ks.org

Tel. +381(0) 38 220 103

 

27.

KËSHILLI  I  PAVARUR
MBIKQYRËS PËR SHËRBIMIN
CIVIL TË KOSOVËS

www.kpmshc.rks-gov.net

Miran ZENELI,
DREJTOR EKZEKUTIV I SEKRETARIATIT TË KËSHILLIT TË PAVARUR MBIKQYRËS PËR SHËRBIMIN CIVIL TË KOSOVËS

Tel.  +381(0)38 212 040
Mob. + 377 (0) 44 366 973
Email:miran.zeneli@ks-gov.net

 

28.

ORGANI SHQYRTUES
I PROKURIMIT -PUBLIK

www.oshp@rks-gov.net

Arta BERISHA,
MENAXHERE E PERSONELIT

Tel fix.+381(0)38 212 360
 Lokal : 10 927
Email: arta.s.berisha@rks-gov.net

Rruga " Migjeni" ish-Ndërtesa e Bankës së Lubjanës, kati -V-të.

 

29.

TRUSTI I KURSIMEVE PENSIONALE

www.trusti.org

Agron KRASNIQI,
ZËVENDËSDREJTOR

Tel.fix +381(0)38 244 341 ext.301
Email: agron.krasniqi@trusti.org

 

30.

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT

www.oag-rks.org

Qendresa MULAJ,

KABININETI I AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM
Tel. fikx + 381 (0)38 60 60 04 ext: 10 12

Mob. + 377 (0)45 109 000 (mobil)

Rr. Musine Kokalari, 87

10000 Prishtina, Kosova

31.

ZYRA E RREGULLATORIT
PËR ENERGJI

www.ero-ks.org

Adelina MURTEZAJI BAJRAMI,
ZYRTARE PËR MARDHËNIE ME PUBLIKUN

Tel.+381(0)38 247 615  ext.101
Email: adelina.murtezaj@ero-ks.org

 

32.

AUTORITETI  RREGULLATOR PËR SHËRBIMET E UJIT

www.arru-rks.org

Lule ALIU,
ZYRTARE PËR MARDHËNIE ME PUBLIKUN

Tel.+381(0)38 249 165 ext.101
Mob. + 377 (0) 44 384 857

 

33.

KOMISIONI SHQYRTUES 
I  AUTORITETIT
RREGULLATOR PËR
SHËRBIMET E UJIT
www.arru-rks.org

Arsim RASHITI, 
KRYESUES I KOMISIONIT SHQYRTUES TË AUTORITETIT RREGULLATOR PËR SHËRBIMET E UJIT

Tel. +381(0) 38 245 031 

Mob. + 377 (0) 44 987 870 

Email:arsim.r.rashiti@gmail.com 

 

 

 

 

34.

KOMISIONI PËR DHËNIEN E PROVIMIT TË JURISPRUDENCËS

www.md-ks.org

 

Elbasan DERVISHAJ,
SEKRETAR

Tel. +381 (0) 38 200 18 233
Email: elbasan.dervishaj@rks-gov.net

35.

KËSHILLI PROKURORIAL I KOSOVËS

www.psh-ks.net

 

Lindita MEMETI,
ADMINSTRATORE

Tel. + 381 (0) 38 200 18 820
Mob. + 377 (0) 44 816 400
Email: Lindita.memeti@rks-psh.org


36.  KOSTT- OPERATOR SISTEMI TRANSMISIONI DHE TREGU

www.kostt.com

 Visar HOXHA, SEKRETAR I KOMPANISË

Tel.fix +381 (0) 038 501 301 169

Mob.+377 (0)44 308 830

Email : visarhoxha@kosst.com