• E Marte, 02.05.2017 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Përfundimi i Kryesisë së Kuvendit nr.05-P-081,sipas kërkesës së deputetit Nait Hasani i mbështetur edhe nga pesë deputet tjerë;
3. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 25.04.2017 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: S-II
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me 07.03.2017;
3. Shqyrtimi i Raportit vjetor i punës së Agjencisë Kundër Korrupcionit për vitin 2016;
4. Shyrtimi i Raportit me amendamente i Grupit Punues për Projektligjin nr.05/L-135 për Ndërmjetësim;
5. Të ndryshme.

 

 • E Enjte, 13.04.2017 11:00
 • Dëgjim publik Salla: N-506
 •  

Rendi i ditës:

Dëgjim publik për Projektligjin nr. 05/L-145 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 2004/26 për trashëgiminë në Kosovë.

 

Transkripti »
 • E Mërkure, 12.04.2017 11:00
 • Dëgjim publik Salla: N-506
 •  

Rendi i ditës:

Dëgjim publik për Projektligjin nr.05/L-140 për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksionit Publik

Transkripti »
 • E Marte, 04.04.2017 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: S-II
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me 14,23,28.02.2017 dhe 02.03.2017.
3. Shqyrtimi i raporteve i Komisioneve të përhershme për Projektligjin nr.05/L-118 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.04/L-139 për Procedurën Përmbarimore;
4. Shqyrtimi i Raportit të Komisionit Funsional në Projektligjin nr. 05/L-143 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-072 për Kontrollin dhe Mbikqyrjen e Kufirit Shtetëror,i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-21;
5. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr. 05/L-105 për Mbrojtjen e Fëmijës;
6. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr.05/L-132 për automjete;
7. Të ndryshme.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
 • Kryetare

  Grupi:

 • Zëvendëskryetare e parë

  Grupi:

 • Zëvendëskryetare e dytë

  Grupi:

Anëtarët Grupi

Kontaktet

 
Visar Krasniqi Pozita: Koordinator i Komisionit Email-i: [email protected] Telefoni: 038 / 212 - 201 ext. 10 - 637 +377 (0) 45 386 999