Kalendari i takimeve dhe i seancave

Seancë Plenare

E Enjte, 07.03.2019 15:00

Rendi i ditës

1. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 06/L-145 për detyrat, përgjegjësitë dhe kompetencat e Delegacionit Sshtetëror të Republikës së Kosovës në procesin e dialogut me Republikën e Serbisë,

2. Votimi i Platformës për dialogun mbi Marrëveshjen përfundimtare, gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht të detyrueshme për normalizimin e marrëdhënieve mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë,

3. Votimi në lexim të dytë i Projektligjit për dhënien në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paluajtshme të komunës,

4. Votimi në lexim të dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/L-090 për sponsorizime në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit,

5. Votimi në lexim të dytë i dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 2003/24 Ligji i sportit ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-075,

6. Votimi në lexim të dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/L-075 për parandalimin dhe sanksionimin e dhunës dhe dukurive negative në ngjarjet sportive,

7. Votimi në lexim të dytë i Projektligjit për Këshillin Prokurorial të Kosovës,

8. Votimi për emërimin e anëtarëve të Komisionit për Ndihmë Shtetërore,

9. Votimi për emërimin e Kryesuesit dhe të një (1) anëtari të Bordit për Agjencinë Kosovare të Privatizimit,

10. Votimi për formimin e Komisionit Hetimor Parlamentar në lidhje me gjendjen në PTK dhe Vala,

11. Votimi i kryesuesit të Komisionit për Mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, sipas kërkesës së GP të PSD-së,

12. Votimi në lexim të dytë i Projektligjit për tatimin në të ardhurat personale

13. Votimi në lexim të dytë i Projektligjit për tatimin në të ardhurat e korporatave

14. Votimi i raportit vjetor të Agjencisë për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale të Kosovës për vitin 2017

15. Votimi i raportit të Komisionit për Buxhet dhe Financa lidhur me mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit për bankat, institucionet mikrofinanciare dhe institucionet financiare jobankare

16. Votimi i raportit të Komisionit për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione lidhur me mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit për mbrojtjen nga diskriminimi

17. Votimi i raportit të Auditimit për pasqyrat vjetore financiare të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve për vitin 2017

18. Votimi i raportit për gjendjen e mjedisit në Kosovë për vitin 2017

19. Votimi për emërimin e 7 (shtatë) anëtarëve të Këshillit të Kosovës për trashëgimi Kulturore

20. Votimi për shkarkimin enjë (1) anëtari të Bordit të Autoritetit Rregullator të komunikimeve elektronike dhe postare.

Transkripti

Votimi elektronik

pika 1
pika 2
pika 3
pika 4
pika 5
pika 6
pika 7
pika 8