Transkriptet

  Seancë Plenare

  E Enjte, 23.11.2017 10:00
  Rendi i ditës


  1. Koha për deklarime jashtë rendit të ditës,

  2. Koha për pyetje parlamentare,

  3. Miratimi i procesverbaleve nga seancat e mëparshme,

  4. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 02/L-31për lirinë fetare në Kosovë,

  5. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për kryeqytetin e Republikës së Kosovës/Prishtinën,

  6. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për tatimin në pronën e paluajtshme,

  7. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 2004/26 për trashëgiminë në Kosovë,

  8. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-094 për Presidentin e Republikës së Kosovës,

  9. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-007 për procedurën jokontestimore,

  10. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndërmjetësim,

  11. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për shoqëritë tregtare,

  12. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për standardizim,

  13. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-072 për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufirit shtetëror, i ndryshuar dhe i plotësuar me Ligjin nr. 04/L-214,

  14. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për infrastrukturën kritike,

  15. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për Noterinë,

  16. Rekomandimi i Komisionit për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Medie për shkarkimin e një anëtari të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës,

  17. Shqyrtimi i raportit vjetor të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës për vitin 2016,

  18. Shqyrtimi i raportit vjetor financiar për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2016,

  19. Shqyrtimi i raportit vjetor për funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm të financave publike në sektorin publik të Kosovës për vitin 2016,

  20. Formimi i Komisionit ad hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për një (1) anëtar të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës nga komuniteti serb,

  21. Formimi i Komisionit ad hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për një (1) anëtar të Bordit për Ankesa,

  22. Zgjedhja e një (1) anëtari të Komisionit të Pavarur të Medieve,

  23. Zgjedhja e dy (2) anëtarëve të Bordit Drejtues të Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës.

  ProcesverbaliTranskripti