Procesverbalet

  Mbledhje e Komisionit

  Komisioni për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës
  E Hënë, 04.12.2017 11:00
  Rendi i ditës:

  1. Miratimi i rendit të ditës;
  2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e komisionit e mbajtura me datë 07.11.2017 dhe 14.11.2017;
  3. Shqyrtimi i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.04/L-072 për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufirit shtetëror, ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr.04/L-214;
  4. Shqyrtimi i Projektligjit 06/L-014 për Infrastrukturë Kritike;
  5. Të ndryshme.

   

  Procesverbali