Procesverbalet

  Mbledhje e Komisionit

  Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike
  E Mërkure, 20.12.2017 12:00
  Rendi i ditës:

  1. Miratimi i rendit të ditës;
  2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 11.12.2017;
  3. Shqyrtimi i raporteve të auditimit për raportet financiare dhe atyre të deklarimit financiar të subjekteve politike për vitet 2013,2014,2015 dhe 2016;
  4. Të ndryshme.

   

  Procesverbali