Procesverbalet

  Mbledhje e Komisionit

  Komisioni për Buxhet dhe Financa
  E Hënë, 15.01.2018 10:30
  Rendi i ditës:

  1. Miratimi i rendit të ditës;
  2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura të Komisionit;
  3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-005, për Tatimin në Pronën e Paluajtshme;
  4. Të ndryshme.

   

  Procesverbali