Ligjet sipas emrit

2004/2Shpalo (PDF)

Ligji për Barazi Gjinore të Kosovës

Me këtë Ligj mbrohet, trajtohet dhe vendoset, barazia ndërmjet gjinive si vlerë themelore e zhvillimit demokratik të shoqërisë së Kosovës, me mundësi të barabarta për pjesëmarrje të femrave dhe meshkujve dhe për kontributin e tyre në zhvillimin politik, ekonomik, social, kulturor dhe në të gjitha fushat e jetës shoqërore.

U miratua nga Kuvendi:
19.02.2004
U shpall nga PSSP:
07.06.2004