Ligjet sipas emrit

04/L-212Shpalo (PDF)

Ligji për plotësimin dhe ndryshimin e ligjit nr.03-L-174 për financimin e subjekteve politike, të ndryshuar dhe plotësuar me ligjin nr.04-L-058

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 31.07.2013, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-46-2013, Datë 19.08.2013

U miratua nga Kuvendi:
31.07.2013
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
19.08.2013