Ligjet sipas emrit

04/L-058Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03-L-174 për financimin e subjekteve politike

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 21.12.2011, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-055-2011, Datë 30.12.2011

U miratua nga Kuvendi:
21.12.2011
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
30.12.2011