Ligjet sipas emrit

2003/22Shpalo (PDF)

Ligji për Inspektoratin Sanitar të Kosovës

Me këtë Ligj përcaktohet: organizimi, punët, të drejtat dhe detyrat e Inspektoratit Sanitar si dhe kompetencën për emërime në funksionet  dhe detyrat e Inspektoratit Sanitar.

U miratua nga Kuvendi:
06.11.2003
U shpall nga PSSP:
17.12.2003