Ligjet sipas emrit

05/L-037Shpalo (PDF)

Ligji për tatimin mbi vlerën e shtuar

Vërejtje: Shpallur, në pajtim me nenin 80.5 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, datë, 12.08.2015

U miratua nga Kuvendi:
22.07.2015
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
12.08.2015