Ligjet sipas emrit

05/L-108Shpalo (PDF)

Ligji për plotësimin dhe ndryshimin e ligjit nr.03/L-049 për financat e pushtetit lokal

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 14.07.2016, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-028-2016, Datë 27.07.2016

U miratua nga Kuvendi:
14.07.2016
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
27.07.2016