Ligjet sipas emrit

2004/26Shpalo (PDF)

Ligji për trashëgiminë

Me këtë ligj rregullohet e drejta e trashëgimisë. Trashëgimia është kalimi me ligj ose në bazë të testamentit i pasurisë (trashëgimit) së personit të vdekur (trashëgimlënësit) tek një ose më shumë persona (trashëgimtarët ose legatarët), sipas rregullave të caktuara në këtë ligj.

U miratua nga Kuvendi:
28.07.2004
U shpall nga PSSP:
04.02.2005