Ligjet sipas emrit

2003/13Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit 2002/5 për themelimin e regjistrit të të drejtave në pronën e paluajtëshme

Në Ligjin nr. 2002/5, për themelimin e regjistrit të të drejtave në pronën e paluajtshme pikat 3.3.a, 3.3.b dhe 3.3.c do te shtohen ne fund te paragrafit 3.3

U miratua nga Kuvendi:
26.06.2003
U shpall nga PSSP:
18.08.2003