Ligjet sipas emrit

2005/02-L8Shpalo (PDF)

Ligji për Verërat

Vërejtje:Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2005/47 të datës 14.10.2005.

U miratua nga Kuvendi:
23.02.2005
U shpall nga PSSP:
14.10.2005