Ligjet sipas emrit

2005/02-L44Shpalo (PDF)

Ligji për procedurën e dhënjes së Koncesioneve

Vërejtje: Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2006/27 të datës 27.04.2006.

U miratua nga Kuvendi:
03.10.2005
U shpall nga PSSP:
27.04.2006