Ligjet sipas emrit

2006/02-L57Shpalo (PDF)

Ligji për Institucionet e kulturës

Vërejtje: Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2006/44 të datës 18.08.2006.

U miratua nga Kuvendi:
06.04.2006
U shpall nga PSSP:
18.08.2006