Ligjet sipas emrit

2006/02-L-88Shpalo (PDF)

Ligji për trashëgiminë kulturore

Vërejtje: Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2006/52 të datës 06.11.2006.

U miratua nga Kuvendi:
09.10.2006
U shpall nga PSSP:
06.11.2006