Ligjet sipas emrit

2007/02-L111Shpalo (PDF)

Ligji për bletari

Ligji është miratuar në Kuvendin e Kosovës me 30 mars 2007, kurse është shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut nr. 2008/5, datë 8 shkurt 2008.

U miratua nga Kuvendi:
30.03.2007
U shpall nga PSSP:
08.02.2008