Ligjet sipas emrit

2007/02-L128Shpalo (PDF)

Ligji për barnat narkotike, substancat psikotrope dhe prekusore

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvendin e Kosovës me 2 nëntor 2007, kurse është shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut nr. 2008/10, datë 19 shkurt 2008.

U miratua nga Kuvendi:
02.11.2007
U shpall nga PSSP:
19.02.2008