Ligjet sipas emrit

2004/32Shpalo (PDF)

Ligji për familjen

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvendin e Kosovës me 20 janar 2006, kurse është shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut nr. 2006/7, datë 16 shkurt 2006.

U miratua nga Kuvendi:
20.01.2006
U shpall nga PSSP:
16.02.2006