Ligjet sipas emrit

2003/8Shpalo (PDF)

Ligji për vendosjen e tatimit në pronën e paluajtshme

Ky ligj vendosë tatimin mbi pronën e paluajtshme dhe i përcakton standardet dhe procedurat të cilat duhet t’i ndjekin komunat në administrimin e tatimit.

U miratua nga Kuvendi:
17.04.2003
U shpall nga PSSP:
05.09.2003