Ligjet sipas emrit

2008/03-L-022Shpalo (PDF)

Ligji për përkrahje materiale familjeve të fëmijëve me aftësi të kufizuar të përhershme

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend më 16. 05. 2008, shpallur më Rregulloren e UNMIK-ut nr. 2008/33, datë 14.06.2008.

U miratua nga Kuvendi:
16.05.2008
U shpall nga PSSP:
14.06.2008