Ligjet sipas emrit

2009/03-L-015Shpalo (PDF)

Ligji për vlerësimin strategjik mjedisor

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 12.02. 2009, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-003-2009, datë 06.03.2009.

U miratua nga Kuvendi:
12.02.2009
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
06.03.2009