Ligjet sipas emrit

2009/03-L-146Shpalo (PDF)

Ligji për tatimin mbi vlerën e shtuar

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 29.12.2009, kurse është shpallur me dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-002-2010, datë 08.01.2010

U miratua nga Kuvendi:
29.12.2009
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
08.01.2010