Ligjet sipas emrit

2010/03-L-209Shpalo (PDF)

Ligji për Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 12.07.2010, kurse është shpallur me Vendim të Kuvendit të Republikës së Kosovës, nr. 03-V-392, datë 27 korrik 2010.

U miratua nga Kuvendi:
12.07.2010
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
27.07.2010