Ligjet sipas emrit

2010/03-L-176Shpalo (PDF)

Ligji për hetim parlamentar

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 04.06.2010, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-024-2010, Datë 28.06.2010.

U miratua nga Kuvendi:
04.06.2010
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
28.06.2010