Ligjet sipas emrit

2012/04-L-115Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që kanë të bëjnë me përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 31.08.2012, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-036-2012, Datë 04.09.2012

U miratua nga Kuvendi:
31.08.2012
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
04.09.2012