Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04-L-051 për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik

Data e shpërndarjes:
29.05.2015