Govori Predsednika Skupstine

Intervju predsednika Skupštine Republike Kosova Kadri Veseli sa Ilva Tare, za Oranews- Tirana

Intervju u celini predsednika Skupštine Republike Kosova Kadri Veseli sa Ilva Tare, za Oranews- Tirana, održan 22.5.2015:
.

Tare: Kako ste putovali?

Veseli: Veoma dobro.

Tare: Danas je sednica o Specijalnom sudu?

Veseli: Danas smo održali sednicu Predsedništva Skupštine sa predsednicima parlamentarnih grupa i doneli smo odluku da u petak razmatramo amandmane Ustavnog suda za izmenu ustava za formiranje specijalizovanih komora, za šta je potrebna 2/3 glasova poslanika, znaèi veæina.

Tare: Da li postoji šansa za usvajanje, da li imate veæinu?

Veseli: Nalazimo se u procesu donošenja politièke odluke. Ovo je poseban izazov za institucije Kosova, za naše graðane, naroèito zbog èinjenice da æemo imati ustavne izmene, a istovremeno æemo imati proces, koji æe otvoriti put procesu, koji æe biti sudski za pojedine pretenzije, koje se odnose na izveštaj Dik Martija.

Tare: Gospodine Veseli, koje je vaše lièno mišljenje? Ne samo kao Predsednik parlamenta, veæ kao èovek koji je uèestvovao u ratu, možda imate više informacija u vezi OVK. Da li joj služi na èast Specijalni sud ili ne?

Veseli: Dozvolite da naglasim èinjenicu koja je veoma znaèajna za sve nas. Pretenzije Dik Martija su proizišle iz jedne rezolucije Saveta Evrope i postaju prepreka za buduænost naše zemlje, a istovremeno i za ekonomsku i socijalnu perspektivu naših graðana u Republici Kosova. Mi, kao institucije smo obavezni da preduzmemo korake, kako bi ove pretenzije i ne samo takve pretenzije, veæ sve što ometa buduænost naše zemlje i ekonomsku perspektivu, otklonili kako bi otvorili perspektivu sebi i našoj državi za severno-atlanske integracije. Treba imati u vidu da su pretenzije teške, direktno zadiru u fundamentalnu vrednost našeg naroda, a to je OVK. Ali znaèajno je da mi treba da koraèamo napred na putu partnerstva sa meðunarodnom zajednicom, naroèito sa SAD i EU, kako bi otvorili perspektivu integracija Kosova, da otklonimo ovu maglovitost koja postoji u odnosu na našu oslobodilaèku borbu i istovremeno utièe i na okolnosti razvoja naše zemlje u ovom momentu. Dozvolite da naglasim jedan poseban element, najveæi ponos našeg naroda i istorije je OVK. Svi mladiæi i devojke koje su bili deo OVK, verujem da je ovo poseban trenutak njihovog života, a istu odgovornost i oseæanje i ja imam. Mi smo ponosni na našu borbu i izaæiæemo èistog obraza, jer smo se borili za pravo našeg naroda, slobodu zemlje i istovremeno za ovu kauzu imali smo podršku i meðunarodne zajednice, zato mi treba da koraèamo ponovo na ovom putu, zajedno sa meðunarodnom zajednicom.

Tare: To što vi kažete je istina, optužbe Dik Martija su teške. Da li ima tu neke istine, da li je napravljena neka greška OVK tokom rata?

Veseli: Mi govorimo o pretenzijama za koje se traži da se pretvore u optužbe. Borba OVK je bila èista, borci za lobodu su delovali u veoma teškim okolnostima, što smanjuje trenutke grešaka, kao što su pretenzije Dik Martija, apsurdne pretenzije o trafikaciji organa ili još teže optužbe širih razmera. Mi æemo se suoèiti sa ovim izazovima i izaæiæemo èistog obraza, Kosovo æe pobediti, OVK je deo naše istorije, to je vrednost i naša slava.

Tare: Vi æete se suoèiti, ali koja æe biti cena tog suoèavanja? Da li može biti obuhvaæeni visoki èelnici aktuelne politike ili bivše voðe OVK, koji mogu biti optuženi i stavljeni na optuženièku klupu?

Veseli: Znaèajno je u prvom redu da u vezi ovog izazova imamo nacionalni konsenzus, da smo zajedno. Da ne dozvolimo da nas ovaj izazov podeli. To je glavno. Znaèajno je u ovom izazovu da oèuvamo parnterstvo sa meðunarodnom zajednicom, koja je veoma znaèajna za slobodu i izgradnju države, izgradnje državnosti Republike Kosovo, i istovremeno znaèajno da na dostojanstven naèin budemo u ovom procesu, kako bi opravdali našu slobodu, naše pravo i svakako da dokažemo da u toku borbe OVK nije bilo sluèajeva trafikovanja organa, nisu ošteæeni civili, u suprotnom ne bi mogli da se oseæamo duševno mirni.

Tare:- Ipak, Specijalni sud je zahtev meðunarodnih, a ne vaša unutrašnja želja, da kažemo na Kosovu?

Veseli: Možemo reèi ovako. Od poèetka procesa za slobodu kod nas su postojala dva tabora, jedan tabor je podržavao želju za slobodom našeg naroda, a drugi tabor je bio protiv i èesto puta na apstraktan naèin protiv naše slobode. Imamo situaciju da u OVK, narod Kosova, ali i naši meðunarodni partneri, optuživani su da su pomagali jednoj nepravednoj kauzi, govorim o optužbama koje su veoma teške, kao trafikacija organa. Mi æemo nastaviti ovaj proces i prevaziði ovaj izazov i uspešno æemo dokazati celom svetu da OVK nije poèinila nijedan zloèin za koji treba da se stidi.

Tare: Postavila bi pitanje u vezi dogaðaja u Kumanovu, takoðe teški dogaðaj. Danas su preneta tela 9 kosovara ubijenih u Kumanovu. Da li ste vi imali informacije kao predsednik Skupštine, ali i kao èovek koji ima informacije u vezi moguæih boraca koji su mogli da tamo budu prisutni ili bivših boraca, ili ljudi koji imaju jednu agendu i žele da reše stvari sa oružanim konfliktom?

Veseli: Zadnjih dana prošli smo kroz situaciju koja je bila veoma teška, èesto puta i konfuzna. Dozvolite da naglasim, postoji i nekoliko dimenzija kojim su stvarno naši graðani ošteæeni ovim razvojima. Govorimo o situaciji u kojoj su pretendenti protiv nezavisnosti Kosova podigli glas da je Kosovo zemlja koja destabilizuje susedne zemlje, što nije istina. Mi poštujemo suverenost susednih zemalja i mi smo za dobrosusedske odnose sa svim susednim zemljama, po osnovama reciprociteta. Istovremeno, imamo i situaciju u kojoj su naši graðani stradali tamo. Situacija koja je znaèajna za nas jer imamo žrtve, a istovremeno imamo i žrtve iz redova policije. Mi se saoseæamo sa ovim porodicama, nije laka situacija za nikoga iz ovih porodica. Ali znaèajno je da mi gradimo kauze partnerstva. Albanci imaju potrebe za više partnerstva nego za kauze u ovim trenucima. Dozvolite da naglasim i jednu posebnu situaciju u Makedoniju pre razvoja, u kojoj se Vlada Makedonije suoèila sa svojim unutrašnjim problemima. Istovremeno se dogodila i ova situacija koja je konfuzna. Još jednom, mi poštujemo dobrosusedstvo, podržavamo interese Albanaca koji žive u Makedoniji, podržavamo Ohridski sporazum, ali istovremeno želimo da se poveæa poverenje izmeðu naroda u Makedoniji, u ovom kontekstu Albanaca i Makedonaca. Sa veæim poverenjem imali bi manje žrtava i takvih nesporazuma. Imamo procese severno-atlantske integracije, koji nas ujedinjuju.

Tare: g. Veseli, koji su interesi tih naoružanih boraca, kao što pretendira Makedonska strana, da se nalaze i uèestvuju u napadu u Kumanovu? Šta su oni radili, da li ste vi kao predstavnik države Kosova imali neku informaciju u vezi toga?

Veseli: Ja govorim sa pozicije predsednika Skupštine. Nisam imao institucionalne informacije na koje bi se bazirao o takvoj jasnoj nameri. Mi pratimo pažljivo tamošnju situaciju. Istovremeno naglašavamo naše uznemirenje u fazi tretiranja zatvorenika, koji se tamo nalaze. Želimo da se oni tretiraju na osnovu meðunarodnih konvencija i da se ne zlostavljaju. Svi mi imamo obaveze da se ponašamo prema zakonu i sa tim graðanima.

Tare: Kako mogu da preðu granicu naoružana lica sa Kosova u Kumanovo?

Veseli: Mi smo nažalost imali nekoliko graðana ukljuèenih u ovaj konflikt u Kumanovu. Mi nismo zadovoljni sa onim što se tamo dogodilo. Naprotiv, nama nije potreban rat, nama je potrebno dobrosusedstvo. Postoji mnogo nejasnoæa, potrebna je dublja istraga, možda i meðunarodna istraga tamošnjih dogaðaja. Postoje mnoge glasine da je bilo nejasne situacije, da je bilo implikacija koje ne pomažu Kosovu, da bi se optužilo da destabilizuje jednu susednu zemlju.

Tare: Postoje optužbe da je situacija bila unapred pripremljena?

Veseli: Mi govorimo o situaciji koja zahteva meðunarodnu istragu, situacija koja nije u interesu Kosova u pogledu destabilizacije jedne susedne zemlje. Može biti manipulacija, može biti i žrtvovanja, što treba da se istraži na meðunarodnom nivou i mi æemo na tome insistirati. Dok za naše graðane koji su uhapšeni, mi želimo da se tretiraju prema zakonu i da se ne zlostavljaju.

Tare - Da li su objavljena imena žrtava i zatvorenika u Makedonskoj državi, evidentirani od strane Policije na Kosovu.

Veseli: Kao Skupština dobili smo informaciju na održavanom saslušanja Parlamentarne Komisije za sigurnost, koja je bila zatvorena za javnost. Ovo su informacije koje vode do tog zakljuèka. Situacija je konfuzna, jer ima mnogih nejasnoæa. Ima mnogih nejasnih situacija, zašto su se naši graðani nalazili tamo, koja je kauza, kako su ušli u izolovan ambijent, kako su napadnuti, kako su udaljeni neki od njih? Sve to zahteva meðunarodnu istragu.

Tare: Da li vam je poznato neko ime ukljuèeno u ovaj konflikt?

Veseli: Ne poznajem ih lièno, ali èuo sam za njihova imena. Radi se o nekoliko pojedinaca koji su pružali doprinos i u borbi OVK. Deo njih su bili dostojanstveni borci u borbi OVK, ali to je deo istorije koja je završen 1999.god. Mi govorimo o okolnosti iz 2015. godine, koja je u potpunosti drugaèija.

Tare: Da li dogaðaji u Kumanovu imaju sliènosti sa konfliktom od 2001. godine u Makedoniji, da li se nalazimo uoèi jednog takvog rizika?

Veseli: Ne verujem. Sada su drugaèije okolnosti, drugi politièki faktori, imamo drugaèiju meðunarodnu i regionalnu situaciju. Nama je potrebna kauza bolje meðusobne komunikacije, dobrosusedstva i poštovanje prava Albanaca.

Tare -Da li ste imali informaciju od strane Vlade Grujevski o napadu u Kumanovu?

Veseli - Mi kao Skupština nismo imali nikakvu informaciju o toku te akcije, koja nas je zatekla, bilo je stvarno strašno zbog èinjenice da je bilo i žrtava.

Tare: Oèekuje se da æe biti tenzije tokom ceremonije sahrane ovih žrtava, postoje glasine da je mobilizovano 2000 trupa, moguæi protesti, koliko je to realno?

Veseli: Naglašavam, nemamo potrebe za novim kauzama i elementima, naroèito od strane onih koji ne žele dobro Albancima i koji nas smatraju da smo destabilizator Regiona. Ne verujem da æe biti novih destabilizacija, verujem da æe se održati ceremonija sahrane, kako im dolikuje.

Tare: Porodice traže da se obavi i druga obdukcija tela?

Veseli: Ja smatram da je to pravedno. Neæu da stvaram predrasude, porodice imaju pravo da znaju kako se dogodilo njihovo ubistvo. Ne želim da stvaram predrasude ni o obdukciji, a ni o njihovom ubistvu. Naglasio sam, potrebna je meðunarodna istraga.

Tare: Koje je vaše mišljenje o ulozi tamošnjih albanskih partija?

Veseli: Oni treba da budu bliže svojih graðana i svojih ljudi, naroèito u teškim trenucima i da ne dozvole da ih drugi zloupotrebljavaju. Nije bila dostojanstvena nemoguænost da tamo ode nijedan od Albanskih lidera, a da ode lider Makedonske opozicije.