Vesti

Januar 2012

 • Utorak, 31.01.2012

  Sa sednice Skupštine

  Skupština Kosova usvojila je Rezoluciju o okonèanja nadgledanja nezavisnosti čitaj više

 • Utorak, 31.01.2012

  R E Z O L U C I J U Za završetak Meðunarodnog nadgledanja Nezavisnosti

  čitaj više

 • Utorak, 31.01.2012

  Predsednik Skupštine Krasniqi postavio je cveæe na spomenik Zahir Pajaziti, Edmond Hoxha i Hakif Zejnullahu

  Svestan sam da je njihovo požrtvovanje dalo život i slobodu Kosovu, nezavisnost i otvorilo je perspektivu , istakao je predsednik Skupštine Krasniqi čitaj više

 • Utorak, 31.01.2012

  Sa sednice Komisije za ekonomski razvoj...

  Komisija je usvojila Plan rada za 2012 godinu čitaj više

 • Utorak, 31.01.2012

  Sa sednice Komisije za prava i interese zajednica i povratak

  Na sednici Komisije èlanovi Komisije su razmatrali i usvojili Plan rada Komisije za 2012. godinu čitaj više

 • Utorak, 31.01.2012

  Sa sednice Komisije za zdravstvo,. rad i socijalna pitanja

  Usvojen je plan rada Komisije za 2012 čitaj više

 • Utorak, 31.01.2012

  Sastanak èlanova Odbora GGD-a sa èlanovima Skupštine Suva Reka

  Zakon o ravnopravnosti polova i Izborni zakon-veliki uspeh za žene čitaj više

 • Ponedeljak, 30.01.2012

  Sa sednice Predsedništva Skupštine

  Razmatra se moguænost da se Skupština okuplja na vanrednoj sednici za usvajanje jedne rezolucije za okonèavanje nadgledanja nezavisnosti Na redovnoj sednici, 2. februara, razmatra æe se èetiri nacrta zakona čitaj više

 • Ponedeljak, 30.01.2012

  Predsednik Skupštine Krasniqi postaviæe cveæe na spomenik palih boraca u Pestovu

  čitaj više

 • Ponedeljak, 30.01.2012

  Sednica Komisije za evropske integracije

  Ministarka za evropske integsracije Vljora Èitaku izveštavala je danas pred èlanovima Komisije u vezi Plana delovanja o evropskom parnterstvu za 2012. godnu čitaj više

 • Ponedeljak, 30.01.2012

  Sednica Komisije za unutrašnje poslove, bezbednost i nadgledanje BSK-a

  Razmatran je Izveštaj Policije Kosova u vezi sa protestima od 14. januara čitaj više

 • Ponedeljak, 30.01.2012

  U vezi radnih blokova za poslanike

  Snabdevaè AEROCOM je da o objašnjenja administraciji Skupštine i izvinio se na sadržaju istog čitaj više

 • Ponedeljak, 30.01.2012

  Sednica Komisije za zakonodavstvo

  Podržan je Izveštaj rada Komisije za 2011 godinu, kao i Plan rada Komisije za 2012 godinu čitaj više

 • Ponedeljak, 30.01.2012

  Sa sednice Komisije za poljoprivredu, šumarstvo,.....

  čitaj više

 • Ponedeljak, 30.01.2012

  Sa sednice Komisije za obrazovanje, kulturu, omladinu, sport, javnu administraciju, lokalnu samoupravu i medije

  Procesira se dalje u stalnim komisijama Nacrt zakona o Nezavisnoj komisiji za medije br. 04/L-44, dok se Nacrt zakona o arhivama procesira za drugo razmatranje u Skupštini čitaj više

 • Ponedeljak, 30.01.2012

  Sednica Komisije za nadgledanje javnih finansija

  Podržana su unutrašnja pravila procedure Komisije za nadgledanje javnih finansija čitaj više

 • Petak, 27.01.2012

  Predsednik Skupštine Krasniqi primio je Ministra za kulturu Albanije g-dina Aldo Bumçi

  100 godišnjica nezavisnosti Albanije otvara novu epoku za albanski narod Angažovanja za razvoj još dublje saradnje , u kontekstu korišæenja povoljnih moguænosti koje su stvorene čitaj više

 • Petak, 27.01.2012

  Govor Predsednika Skupštine Kosova Krasniqi, održan na Konferenciji na temu: Energetske alternative na Kosovu

  Energetika je kljuèan sektor za privredu Kosova Sveobuhvatan zakonski okvir za koncesije i privatizaciju za strateške privatne investitore Skupština, Vlada i odgovarajuæe institucije za energetski sektor avanziraæe odreðeni broj reformi i strategija čitaj više

 • Četvrtak, 26.01.2012

  Sa plenarne sednice Skupštine Republike Kosova

  Skupština je usvojila 12 nacrta zakona u prvom razmatranju čitaj više

 • Sreda, 25.01.2012

  Predsednik Skupštine dr. Jakup Krasniqi primio je ambasadorku Turske Songul Ozan

  Saradnja izmeðu dva parlamenta i ostalih institucija Kosova i Turske je u poveæanju čitaj više

 • Sreda, 25.01.2012

  Objašnjenje u vezi Izveštaja rada sudstva objavljenog od strane OSBE-a

  Bivši vršilac dužnosti predsednika , dr. Jakup Krasniqi, nije uticao na nezavisnost sudstva čitaj više

 • Sreda, 25.01.2012

  Predsednik Skupštine Krasniqi sastao se sa predsednicima parlamentranih komisija

  Izraditi periodiène planove i godišnje programe rada parlamentarnih komisija, prema zakonodavnoj strategiji Vlade Ubrzati razmatranje i procesuiranje n/zakona na usvajanje u Skupštini čitaj više

 • Sreda, 25.01.2012

  Sa sednice Komisije za budžet i finansije

  Podržano je èetiri nacrta zakona u naèelu i jedan nacrt zakona sa amandmanima funkcionalne komisije Komisija je odredila jednu radnu grupu za razmatranje amandmana funkcionalne komisije na N/zakona o javnom emitovanju na Kosovu čitaj više

 • Sreda, 25.01.2012

  Sa javne debate Komisije za zakonodavstvo

  N/zakona o obligacionim odnosima je glavna osnova Kriviènog zakonika Kosova čitaj više

 • Sreda, 25.01.2012

  Sa sednice Komisije za ekonomski razvoj…

  Komisija je formirala radne grupe za amandamentovanje tri nacrta zakona čitaj više

 • Sreda, 25.01.2012

  Sa sednice Komisije za rad, zdravstvo i socijalno staranje

  Podržano su amandmani Radne grupe na N/zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnim i porodiènim uslugama Komisija je u naèelu podržala dva nacrta zakona i Izveštaj o kontroli sprovoðenja Zakona o radnom inspektoratu čitaj više

 • Utorak, 24.01.2012

  Sa sednice Komisije za prava i interese zajednica i povratak

  Èlanovi Parlamentarne Grupe SLS-a, imali su primedbe na Èlan 37 konkretno na predloženi Amandman 15 od stane funksionalne Komisije, i u ime PG SLS-a su dali svoj novi Amandman a koji je ovaj isti amandman Komisija za prava i interese zajednica i povratak glasala kao svoj Amandman i koji èe se proslediti radi usvajanja u Skupštini Republike Kosova čitaj više

 • Utorak, 24.01.2012

  Sednica Komisije za evropsku integraciju

  Èlanovi Komsiije su podržali N/zakona o arhivi i N/zakona o Velikoj Hoèi , sa amandmanima funkcionalne komisije čitaj više

 • Utorak, 24.01.2012

  Sa aktivnosti Komisije za ekonomski razvoj...

  Komisija za ekonomski razvoj... je razmatrala Plan rada za 2012 godinu NDI-a, GAP i INDEP su obeæali podršku u realizovanju obaveza koje proizilaze iz Plana rada čitaj više

 • Utorak, 24.01.2012

  Sednica Komisije za obrazovanje, kulturu, omladinu, sport, javnu administraciju, loklanu vlast i medije

  Podržano je tri n/zakona čitaj više

 • Ponedeljak, 23.01.2012

  Nastavak plenarne sednice Skupštine Republike Kosova,

  Podržani su na prvo razmatranje dva nacrta zakona Nacrt – Poslovnika mora biti potpuno u skladu sa Ustavom Kosova čitaj više

 • Ponedeljak, 23.01.2012

  Sa sednice Predsedništva Skupštine

  Naredna Plenarna sednica Skupštine održaèe æe se 26 januara 2012.god. Razmotriæe se niz Nacrta zakona Predsedništvo je razmotrilo Zakonodavni program Vlade Republike Kosovo za 2012.god. i obavezalo je skupštinske komisije da na osnovu istog izrade svoje periodiène planove i program rada komisija za ovu godinu čitaj više

 • Ponedeljak, 23.01.2012

  Èelnik Skupštine Krasniqi, primio je predstavnike 5 subjekata Koalicije penzionera Kosova

  Uruèena je peticija kojem je zatraženo da se ne procesira sa razmatranjem u Skupštini Nacrt zakona o penzijskim šemama financirane od države čitaj više

 • Ponedeljak, 23.01.2012

  Sa sednice Komisije za budžet i financije

  Podržan je Nacrt budžeta RTK-a za 2012. godinu i za period januar – mart 2012 čitaj više

 • Ponedeljak, 23.01.2012

  Sednica Komisije za zakonodavstvo

  Podržani su predlog amandamni N/zakona o besplatnoj pravnoj pomoæi, kao i izveštaj funkcionalne komisije u vezi N/zakona o arhivi čitaj više

 • Ponedeljak, 23.01.2012

  Komisija za zdravstvo ... organizovala je radni sastanak u vezi socijalnih i porodiènih usluga na Kosovu

  Diskusije uèesnika smatrane su od velikog znaèaja , u funkciji izmene i dopune N/zakona o socijalnim i porodiènim uslugama čitaj više

 • Ponedeljak, 23.01.2012

  O aktivnostima komisije za poljoprivredu

  Koordinator Fonda amerièkog ambasadora u Prištini za kulturno nasleðe, održao je predavanje pred Komisijom za poljoprivredu ... Što sveobuhvatnije bude nasleðe, više æe biti interesantnije čitaj više

 • Petak, 20.01.2012

  Plenarna sednica Skupštine

  Poslanici su diskutovali o dogaðajima od 14. januara, tokom protesta organizovanih od strane Pokreta Vetëvendosje!, u Merdare i Beloj Zemlji Usvojena je mocija predložena od PDK i vladine koalicije Skupština je usvojila ratifikaciju Finansijskog sporazuma izmeðu Vlade Republike Kosova i Nemaèke banke za razvoj KfW, o poboljšanju sistema... čitaj više

 • Petak, 20.01.2012

  Sastanak GŽP-a sa ženama Opštine Klina

  Izborna reforma ne sme biti na štetu žena čitaj više

 • Četvrtak, 19.01.2012

  Predsednik Skupštine Maðarske g-din László KÖVÉR sastao se sa predstavnicima dve parlamentarne komisije

  Poslanici Skupštine Kosova tražili su od predsednika maðarske skupštine da ova zemlja podrži Kosovo na putu ka EU, kao i da utièe na pet država EU da priznaju Kosovo “Maðarska je posveæenja za nastavak evropskih integracija i proširenje EU i ne postoji razlog da neko sumnja u našu iskrenost i posveæenost u tom... čitaj više

 • Četvrtak, 19.01.2012

  Konferencija rukovodioca komponenta Projekta bratimljenja za „Podršku Skupštine Republike Kosova“

  Nakon zvaniènog poèetka Projekta bratimljenja sada je vreme da se poène sa konkretnim radom Projekat æe biti podržan ekspertizom, obukama, radionicama i studijskim posetama osoblja administracije Skupštine čitaj više

 • Sreda, 18.01.2012

  Predsednik Skupštine doèekao je predsednika Parlamenta Maðarske Lasla Kovera

  Istorijski odnosi izmeðu obe države obnovi æe se i ojaèa æe Maðarska podržavaæe Kosovo u procesu liberalizacije viza i evropskim integracijama Ima mesta za produbljivanje saradnje iz oblasti privrede, prosvete i kulture čitaj više

 • Sreda, 18.01.2012

  Službena ceremonija otvaranja Projekta bratimljenja, finansiranog od EU, u Skupštini Kosova

  Projekt od posebnog znaèaja za Skupštinu Kosova Institucije Kosova se stalno angažuju za proces reformi, da bi se odazvale zahtevima graðana i izazovima vremena, sa kojim se suoèava Maðarska, sa najboljim praksama ,služiæe kao najbolji primer približavanja Kosova u pravcu EU Kosovo ima istorijske moguænosti za napredak čitaj više

 • Sreda, 18.01.2012

  Predsednik Skupštine dr Krasniqi je gospodinu Martinu Schulzu uputio èestitke povodom njegovog izbora na funkciji predsednika Evropskog parlamenta

  Predsednik Skupštine Kosova dr Jakup Krasniqi je gospodinu Martinu Schulzu, povodom njegovog izbora za predsednika Evropskog parlamenta čitaj više

 • Sreda, 18.01.2012

  Sa sednice Komisije za budžet i finansije

  Podržani su, u naèelu, tri nacrta zakona: Nacrt zakona o bankama, mikro financijskim institucijama i ne-bankarskim financijskim institucijama, Nacrt zakona o izmeni i dopuni kodeksa o akcizama, i Nacrt zakona o izmeni i dopuni zakona o porezu na nepokretnoj imovini Komisija je podržala amandmane funkcionalne komisije u Nacrtu zakona o Velikoj Hoèi čitaj više

 • Sreda, 18.01.2012

  Sednica Komisije za unutrašnje poslove, bezbednost i nadgledanje BSK-a

  Generalni direktor Policije Kosova, Shpend Maxhuni, izveštavao je danas pred parlamentranom komisjom za bezbednost u vezi godišnejg izveštaja rada PK –a za 2011 godinu Èlanovi Komisije su zahtevali od PK-a pismeni izveštaj u vezi dogaðaja od 14 januara , u toku protesta organizovanog od Pokreta Vetevendosje čitaj više

 • Sreda, 18.01.2012

  Sednica Komisije za ljudska prava...

  Nacrt zakona o slepim i delimièno slepim licima, biæe razmatran u Skupštine čitaj više

 • Utorak, 17.01.2012

  Govor predsednika Skupštine Kosova Krasniqija povodom jubileja 100 godišnjice Nezavisnosti Albanije

  Jedno raðanje koje sadrži u sebe nacionalni Preporod i Preraðanje. čitaj više

 • Utorak, 17.01.2012

  Predsednik Skupštine dr Jakup Krasniqi doèekaæe u službenu posetu maðarskog homologa g-din László KÖVÉR

  18.januara 2012. na poziv predsednika Skupštine Kosova dr Jakup Krasniqi, na Kosovu u jednodnevnoj službenoj poseti boraviæe predsednik Nacionalne Skupštine Maðarske g-din László KÖVÉR čitaj više

 • Utorak, 17.01.2012

  Sa sednice Komisije za poljoprivredu...

  Komisija je razmatrala N/zakona o istorijskom centru Prizrena čitaj više

 • Utorak, 17.01.2012

  Sednica Pod – komisije za mandat, imunitet i Poslovnik Skupštine

  Nacrt-Poslovnika Skupštine je dobro strukturisan i u skladu je sa demokratskim normama, istaknuto je u toku sednice Pod –komisije za mandat, imunitet i Poslovnik Skupštine čitaj više

 • Ponedeljak, 16.01.2012

  Predsednik Skupštine Krasniqi otputovao je u poseti Albaniji

  Poseta se ostvaruje u okviru poèetka aktivnosti za obeležavanje 100-te godišnjice Nezavisnosti Albanije čitaj više

 • Ponedeljak, 16.01.2012

  Sednica Predsedništva Skupštine

  Potvrðen je dnevni red za plenarnu sednicu od 20. januara, dodajuæi i drugo razmatranje Nacrta zakona o policiji Predsedništvo razmatralo i Predlog za rasporeðivanje prostorija za poslanike u renoviranom aneksu Skupštine čitaj više

 • Ponedeljak, 16.01.2012

  Sa sednice Komisije za spoljne poslove

  Razmatran je i usvojen Izveštaj o radu Komisije za 2011. godinu čitaj više

 • Ponedeljak, 16.01.2012

  Sednica Komisije za zakonodavstvo

  Javna debata u vezi sa Nacrtom zakona o obligacionim odnosimaa održaæe se 25. janura, dok o Nacrtu Kriviènog zakonika Kosova æe se održati 8. februara Èlanovi Komisije su naglasili da Zakon o pravima i odgovornostima poslanika treba da se ponovo vrati u proceduri, kao zakonodavna inicijativa čitaj više

 • Ponedeljak, 16.01.2012

  Sa sednice komisije za ekonomski razvoj...

  Komisija je usvojila Izveštaj rada za 2011. godinu čitaj više

 • Ponedeljak, 16.01.2012

  Sa sednice Komisije za poljoprivredu…..

  Komisija je razmatrala Nacrt zakona o Istorijskom centru Prizrena čitaj više

 • Petak, 13.01.2012

  Deklaracija predsednika Krasniqi u vezi sa najavljenim Protestom od Vetëvendosje

  čitaj više

 • Petak, 13.01.2012

  U okviru delatnosti za obeležavanje 100-godišnjice Nezavisnosti Albanije

  Parlamentarna delegacija Kosova doputovaæe u Tirani kako bi uèestvovala na otvaranju aktivnosti za ovaj veoma znaèajni nacionalni dogaðaj čitaj više

 • Petak, 13.01.2012

  Sa sednice Komisije za prava i interese zajednica i povratak

  Tokom prošle godine Komisija je održao ukupno dvadeset sedam sednica, dva okrugla stola, sedamdeset razmatranja Nacrta zakona, jedno monitorisanje Zakona, sedam sednica radnih grupa i imalo ukupno èetiri posete unutar Kosova čitaj više

 • Petak, 13.01.2012

  Sa sednice Komisije za poljoprivredu....

  Komisija je usvojila amandmane Nacrta zakona o Velikoj Hoçi čitaj više

 • Četvrtak, 12.01.2012

  Sa sednice Komisije za poljoprivredu...

  Komisija je izradila amandmane u vezi N/zakona o Velikoj Hoèi čitaj više

 • Četvrtak, 12.01.2012

  Sa sednice Komisije za ljudska prava...

  Peticja Koalicije NVO-a o selu Velika Hoèa je procesuirana za razmatranje Komisjii za poljoprivredu čitaj više

 • Sreda, 11.01.2012

  Sednica Predsedništva Skupštine

  Plenarna sednica Skupštine održava se 20. januara Razmatra æe se zahtev Komisije za amandamentovanje Ustava Republike Kosova, za novi mandat Biæe ratifikovan jedan meðunarodni sporazum i razmatra æe se tri nacrta zakona čitaj više

 • Sreda, 11.01.2012

  Sednica Komisije za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport, javnu administraciju, lokalnu upravu i medije

  Prosleðuje se Nacrt zakona 04/L-88 o arhivama Uèesnici su na raspravi ocenili kvalitetan rad sponzora čitaj više

 • Sreda, 11.01.2012

  Sa sednice Komisije za zdravstvo, rad i socijalno staranje

  Komisija je podržala godišnji izveštaj o svom radu čitaj više

 • Utorak, 10.01.2012

  Predsednik Parlamenta, Krasniqi, primio je predsednika Sobranja Makedonije, Trajko Veljanoski

  Visoko su ocenjeni odnosi izmeðu Kosova i Makedonije, ali postavljena je potreba njihovog daljeg produbljivanja Ova poseta æe davati nove sadržaje i impulse saradnji izmeðu dveju naših zemalja i parlamenata čitaj više

 • Utorak, 10.01.2012

  Sednica Komisije za unutrašnje poslove, bezbednost i nadgledanje BSK

  Razmatranje memoranduma razumevanja izmeðu Ministarstva bezbednosnih snaga i Ministarstva unutrašnjih poslova Zahtevano je od dotiènog ministarstva da preispita ovaj dokument i da izvrše predložene izmene, na osnovu preporuka èlanova Komisije čitaj više

 • Utorak, 10.01.2012

  Sa sednice Komisije za poljoprivredu......

  Komisija je razmotrila dva nacrta zakona čitaj više

 • Ponedeljak, 09.01.2012

  Predsednik Skupštine dr. Jakup Krasniqi doèekaæe na zvaniènu posetu predsednika Skupštine Makedonije g.dina Trajko Veljanovskog

  čitaj više

 • Petak, 06.01.2012

  Predsednik Skupštine Republike Kosova dr Jakup Krasniæi održao je govor na komemorativnoj sednici povodom smrti generalmajora Šabana Šalje

  Gubitak istaknutog aktiviste Šabana Šalje oseæaæemo dugo, ali slavno seæanje æe biti veèno. Predsednik Krasniæi je vršio mimohod pored kovèega Šabana Šalje, uèestvovao je na njegovoj sahrani i postavo venac cveæa. čitaj više

 • Petak, 06.01.2012

  Èelnik Skupštine Krasniqi izrazio sauèešæe porodici Shala

  Predsednik Skupštine Republike Kosova, dr. Jakup Krasniqi, uputio je telegram sauèešæa porodici Shala, povodom smrti poznatog vojnika Oslobodilaèke vojske Kosova, Shaban Shala. čitaj više

 • Petak, 06.01.2012

  Èelnik Skupštine Krasniqi uputio èestitke vladiki Teodosije

  Povodom praznika pravoslavnog Božiæa, Predsednik Skupštine Republike Kosova, dr. Jakup Krasniqi, uputio telegram èestitke vladiki Teodosije čitaj više

 • Četvrtak, 05.01.2012

  Sa sednice Komisije za poljoprivredu ...

  Komisija je razmotrila dva nacrta zakona čitaj više

 • Utorak, 03.01.2012

  Povodom smrti bivšeg predsednika Makedonije, Kiro Gligorova, predsednik Skupštine Republike Kosova, dr. Jakup Krasniqi, uputio telegram sauèešæa predsedniku Skupštine Republike Makedonije, g. Trajko Veljanoski

  čitaj više