Vesti

Lansiranje Projekat „nove moguænosti za angažovanje civilnog društva sa Skupštinom Kosova“

Utorak, 22.05.2012
S ciljem jaèanja saradnje izmeðu Skupštine Republike Kosova i civilnog društva, kao i utvrðivanje modaliteta o uèešæu organizacija civilnog društva u legislativnim i nadzornim procesima, Skupština Kosova i misija OEBS-a, na Kosovu, zapoèeli novom inicijativom o dijalogu izmeðu legislativa zemlje i civilnog društva.

Potpredsednik Skupštine Kosova, Petar Miletiæ, tom prilikom je potencirao znaèaj saradnje izmeðu državnih institucija i civilnog društva, odvojivši partnerstvo izmeðu civilnog društva i Skupštine. On je izjavio da razmenjivanjem ideja dobija kako Skupština tako i civilno društvo, kao i kosovsko društvo uopšte. Poveæanje takve saradnje, naglasio je on, odgovornost je obeju strana.

Predsednica Grupe žena poslanica, Teuta Sahatqija, je izjavila da izmeðu institucija i civilnog društva je neophodna saradnja. Ona je rekla da civilno društvo na Kosovu je dosta aktivno i profilizovano, dok Skupština ima dobru saradnju sa istom. Ona je navela i primere, kao i konkretne projekte iz takve saradnje, ali je dodala i potrebu za još više planirano i strukturisanu saradnju.

Sekretar Skupštine, Ismet Krasniqi, naglasio da Skupština èini napore da stvara uslove za pristup organizacija civilnog društva u njenom radu, meðutim naveo je i brojne radionice koje su organizovane u funkciji poveæanja takve saradnje. Takoðe, on je govorio i o transparentnosti u radu parlamentarnih komisija, zadovoljavajuæom uèešæu civilnog društva po javnim raspravama itd. Sekretar Krasniqi je odvojio i interesovanje u porastu od strane graðana da podseæaju Skupštinu, što je dat pozitivan odgovor od strane Skupštine, i omoguæene posete svih zainteresovanih u Skupštini, i omoguæen pristup u javna dokumenta. Tokom ove radionice, Skupština je prezentirala bazu podataka za organizacije civilnog društva, koja æe uskoro postati javna na web- stranici Skupštine. Organizacijama civilnog društva æe biti omoguæena registracija u toj bazi podataka, koja æe im pružiti bolji pristup u radu Skupštine Kosova.

Zvaniènik programa, od strane OEBS-a na Kosovu, g. Philipp Annawitt, je meðutim prezentirao rezultate iz istraživanja o odnosima izmeðu Skupštine Kosova i organizacija civilnog društva, rezultati koji su diskutovani izmeðu èlanova uèesnika u panelu, kao i drugih zvaniènika Skupštine i predstavnicima civilnog društva. Takoðe, prezentirana i knjiga „knjiga o referenci za organizacije civilnog društva. Uèešæe u legislativnim, budžetskim i procesima nadgledanja u Skupštini", koja može da se koristi i kao izvor za organizacije civilnog društva, koje žele da se angažuju u radu Skupštine Kosova.