Vesti

Sa sednice Komisije za obrazovanje …

Utorak, 23.01.2018
U komisiji za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništvo, koju predvodi Ismajl Kurteshi, predsednik razmatrana je Odluka Vlade Republike Kosova za ratifikaciju članova državnog saveta za kvalitetu Agencije za akreditovanja u visokom obrazovanju.

Nakon šire diskusije u vezi ove odluke Komisija je iznela svoje primedbe i predloge kao što su: da Ministarstvo dostavlja izveštaj sa obrazloženjima o razrešenju upravnog odbora Državnog saveta kvalitete u visokom obrazovanju, predloženi članovi u tom odboru koji nisu profesionalci visokog obrazovanja izbor članova u tom bordu nije poštovao kvotu ravnopravnosti polova.

U nastavku, Komisija se složila da se ova odluka šalje Skupštini sa gore navedenim primedbama kako bi se nastavilo sa ostalim procedurama. U ovom susretu komisija je usvojila i svoj Plan rada za 2018.god.

Nga mbledhja e Komisionit për Arsim…