Kalendar Susreta i Sednica

Plenarna sednica

Četvrtak, 12.07.2018 10:00

Dnevni red

I. Nedovršene tačke sa plenarne sednice održane 8, 14, 19, 28 juna, i 5, 6, 9 jula 2018:

1. Glasanje Nacrta zakona br. 06/L-080 o ratifikaciji Sporazuma između Kosova i Evropske unije o učešću Kosova u Program unije „Konkurencija malih i srednjih preduzeća" COSME) 2014-2020",

2. Glasanje u načelu Nacrt zakona o Posebnoj komori Vrhovnog suda u vezi pitanja Kosovske agencije za privatizaciju,

3. Glasanje u načelu Nacrta zakona o pravnim aktima,

4. Glasanje u načelu Nacrta zakona br.. 06/L-079 o efikasnosti energije,

5. Glasanje u načelu Nacrta zakona br. 06/L-064 o izmeni i dopuni Zakona br. 05/L-132 o vozilima,

6. Drugo razmatranje Nacrt zakona o rudnicima i mineralima,

7. Drugo razmatranje Nacrta zakona o poštanskim uslugama,

8. Drugo razmatranje Nacrta zakona o zaštitnim merama na uvoz,

9. Drugo razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-024 o tretiranju bespravne gradnje,

10. Drugo razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-048 o Nezavisnom nadzornom odboru civilne
službe Kosova,

11. Glasanje godišnjeg finansijskog izveštaja o budžetu Republike Kosova za 2017,

12. Glasanje godišnjeg izveštaja Agencije za menadžiranje memorijalnih kompleksa za 2017
godinu,

13. Glasanje godišnjeg izveštaja Kosovskog saveta za kulturno nasleđe za 2017,

14. Glasanje godišnjeg izveštaja Državne agencije za zaštitu ličnih podataka za 2017 godinu,

15. Glasanje godišnjeg izveštaja nezavisnog nadzornog odbora civilne službe Kosova za 2017,

16. Glasanje godišnjeg izveštaja Nezavisne komisije za rudnike i minerale za 2017,

17. Glasanje o Predlog-rezoluciji sa parlamentarne rasprave u vezi Srednjoročnog okvira
troškova za period 2019- 2021,

18. Glasanje o Predlog-rezoluciji sa Interpelacije premijera Republike Kosova, g. Ramush
Haradinaj, u vezi sa stanjem i finansijskom situacijom javnih preduzeća Telekoma i Pošte
Kosova,

19. Glasanje o Predlog-rezoluciji sa Interpelacije premijera Republike Kosova, g. Ramush Haradinaj, u vezi sa odlukama Ministra za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj, g. Nenad Rikalo o razrešenju direktora i dodeli sredstava za grantove i subvencije,

20. Glasanje Predlog-rezolucije sa Interpelacija premijera Republike Kosova, g. Ramush Haradinaj, na zahtev PG pokret Samoopredeljenje i PG - LDK u vezi odluke Vlade br.01/50 od 05.06.2018 za isplatu dodatnih 53 miliona evra za kompaniju Bechtel-Enka za Ugovor o izgradnji Autoputa R6, "Arbën Xhaferi" Priština-Elez Han,
21. Razmatranje zahteva Parlamentarne istražen Komisije u vez i troškova za lobiranje od strane Kancelarije predsednika i Vlade Republike Kosova za usvajanje budžeta, kao i produžetak mandata (roka) ove Komisije,

22. Formiranje komisije Ad-hoc za izbor kandidata za članove Odbora Radio-televizije
Kosova,

23. Predlog Parlamentarne grupe AAK za zamenu članova pri parlamentarnim komisijama,

24. Izbor jednog (1) člana Nezavisne Komisije za medije.

 

II. Tačke sa novo plenarne sednice


1. Vreme za deklarisanje van dnevnog reda,

2. Vreme za parlamentarna pitanja,

3. Prvo razmatranje Nacrt zakona br.06/L-087 o proširenom nadležnostima o
konfiskovanoj imovini,

4. Prvo razmatranje Nacrt zakona br.06/L-085 o zaštiti uzbunjivača,

5. Prvo razmatranje Nacrt zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 2004/32 o porodici i
zrađena od Komisije za zakonodavstvo,

6. Prvo razmatranje Nacrt zakona br. 06/L-081 o Pristupu javnim dokumentima,

7. Drugo razmatranje Nacrt zakona br. 06/L-046 o Inspektoratu Obrazovanja Republike
Kosovo,

8. Drugo razmatranje Nacrt zakona br. 06/L-042 o krvi i krvnim sastojcima,

9. Drugo razmatranje Nacrt zakona br. 06/L-009 o posredovanju,

10. Drugo razmatranje Nacrta zakona br.06/L-010 o javnom beležništvu,

 Elektronsko glasanje

Tačka 2
Tačka 3
Tačka 4
Tačka 5
Tačka 8
Tačka 18
Tačka 20
Tačka 21