Zakoni po imenu

2004/26Download (PDF)

Zakon o nasleðivanju

Ovaj Zakon ureðuje nasledna prava. Nasleðivanje je prenos imovine nekog lica na osnovu zakona ili na osnovu testamenta (nasleðivanje) od umrlog lica (ostavilac) na jedno lice ili na više lica (naslednici ili legatari), shodno odredbama propisanim u ovom Zakonu.

Odobreni od Skupštine:
28.07.2004
Objavljen od SPGS:
04.02.2005