Kuvendi i Republikës së Kosovës

Komisioni për Mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë

Komisioni për mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë është Komision Funksional. Secili grup parlamentar do ta ketë nga një anëtar. Kryesuesi i Komisionit për Mbikëqyrje të Inteligjencës nuk do të jetë anëtar i asnjë partie politike ose koalicioni në pushtet.

Kalendari i aktiviteteve të komisionit

(Nuk ka aktivitete)

Përbërja e komisionit

Stafi mbështetës i komisionit

Haxhi

Xhemajli

Koordinator

Tel: 038 200 10 634

Mob: 044 205 273

[email protected]

Hana

Bajraktari

Zyrtare e fushës

Tel: 038 200 10 635

Mob: 044 163 644

[email protected]

Dokumentet e komisionit

(Nuk ka dokumente)

FUSHËVEPRIMTARIA

Komisioni për mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë është përgjegjës:

  • për mbikëqyrjen e ligjshmërisë së punës së Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë;
  • për shqyrtimin dhe miratimin e buxhetit të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë;
  • për shqyrtimin e raporteve të Kryeministrit për çështjet në kuadër të kompetencave të tij, që lidhen me Agjencinë e Kosovës për Inteligjencës, duke i përfshirë veprimet që merren për korrigjimin e çfarëdo problemi në Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë, të vëna në pah nga ndonjë inspektim, auditim ose hetim;
  • për shqyrtimin e raporteve të drejtorit të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë përkitazi me operacionet dhe shpenzimet e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë;
  • për shqyrtimin e raporteve të inspektorit të përgjithshëm;
  • për sigurimin e një mendimi për propozim buxhetin e detajuar për Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë dhe
  • për kërkim e hetim të informatave përkitazi me punën e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, në përputhje me nenin 37 të Ligjit për Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë.