Kuvendi i Republikës së Kosovës

Vende të lira pune

2 Prill 2021

FTESË / THIRRJE PUBLIKE për PARAQITJEN E NOMINIMEVE PËR NJË (1) GJYQTAR TË GJYKATËS KUSHTETUESE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

DOKUMENTI I APLIKIMIT

Në bazë të vendimit të Komisionit të posaçëm për shqyrtimin e nominimeve të kandidatëve për emërimin e gjyqtarëve në Gjykatën Kushtetuese, datës 1 prill 2021, publikohet:

 

FTESË / THIRRJE  PUBLIKE

 

për

 

PARAQITJEN E NOMINIMEVE  PËR NJË (1) GJYQTAR TË GJYKATËS KUSHTETUESE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

 

Komisioni i posaçëm për shqyrtimin e nominimeve të kandidatëve për emërimin e gjyqtarëve  të Gjykatës Kushtetuese, në pajtim me nenet 6 dhe 7  të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese (Nr. 2008/03-L-121), fton Kuvendin e Republikës së Kosovës, institucionet gjyqësore, fakultetet juridike, Odën e Avokatëve, Shoqatën e Gjyqtarëve dhe të Prokurorëve, partitë politike, personat e tjerë relevantë juridikë dhe individët, që të propozojnë kandidatë për zgjedhjen e një gjyqtari të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës. Po ashtu,  një person mund të propozoj veten për kandidat.

 

Komisioni në mënyrë të veçantë, do ta ketë në konsideratë përmbushjen e parimit për barazi gjinore për kandidim,  sipas kushteve të parapara me Kushtetutë dhe Ligj.


Kualifikimet:

 

Kandidatët për pozitën e gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese, duhet të jenë shtetas të Republikës së Kosovës; juristë të shquar me reputacion të shkëlqyeshëm profesional, me jo më pak se 10 (dhjetë) vjet përvojë pune profesionale, veçanërisht në fushën e së drejtës publike dhe kushtetuese të dëshmuar, mes tjerash, përmes punës profesionale si gjyqtarë, prokurorë, avokatë, shërbyes civilë ose mësimdhënës universitarë dhe punë të tjera të rëndësishme të natyrës juridike,  individë me reputacion të shkëlqyeshëm moral, të cilët kanë aftësi të plotë veprimi dhe të cilët nuk janë dënuar për ndonjë vepër penale.

 

Të gjitha propozimeve dhe aplikacioneve për nominime, duhet  t’u bashkëngjiten dokumentet si vijon:

 

 

 1. Formulari për nominimin e kandidatit;
 2. Formular të deklarimit të të nominuari;
 3. Curriculum Vitae (C.V) (autobiografia);
 4. Letra e motivimit nga organizata ose institucioni propozues;
 5. Dëshmia se është shtetas i Republikës së Kosovës;
 6. Dëshmia për përgatitjen shkollore dhe profesionale;
 7. Dëshmia për përvojën e punës;
 8. Dëshmia se nuk janë  të dënuar për ndonjë vepër penale.

 

 

Nominimet dhe aplikacionet duhet të dërgohen jo më vonë se deri më 21 prill 2021, në  orën 16:00.

 

Nominimet dhe aplikacionet dërgohen personalisht në adresën:

Ndërtesa e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Prishtinë - Rr. “Nëna Terezë” p.n. Drejtoria e  Personelit, Zyra N-217.

 

Aplikacionet mund të merren në këto vende:

Forma e shtypur: Në shërbimin përkatës të administratës të Kuvendit të Republikës së Kosovës, ose forma elektronike: në ueb- faqen e Kuvendit të Republikës së Kosovës – www.assembly-kosova.org
 

Informata të tjera plotësuese mund të merren,  çdo ditë pune deri në orën 16:00, në numrat e telefonit: 038 211-182, 038 211-648 dhe  044 567-041.

2 Prill 2021

Boshnjakisht - POZIV / JAVNI POZIV za PRIJAVLJIVANJE NOMINCIJA ZA JEDNOG (1) SUDIJU USTAVNOG SUDA REPUBLIKE KOSOVA

DOKUMENTI I APLIKIMIT

Na osnovu odluke Posebne komisije za razmatranje nominiranja kandidata za imenovanje sudija Ustavnog suda, od 1 april 2021. godine objavljuje se sledeći:

       

POZIV / JAVNI POZIV

 

za

 

PRIJAVLJIVANJE NOMINCIJA ZA JEDNOG (1) SUDIJU

USTAVNOG SUDA REPUBLIKE KOSOVA

 

Posebna komisija za razmatranje nominacija kandidata za sudije Ustavnog suda, shodno  članu 6 i 7 Zakona o Ustavnom sudu, br. 2008/03-L-121, poziva Skupštinu Republike Kosova, institucije pravosuđa, pravne fakultete, Advokatsku komoru, Udruženje sudija i tužitelja, političke stranke, te druga relevantna pravna lica i pojedince da predlože kandidate za izbor jednog  sudije Ustavnog suda Republike Kosova. Takođe, jedno lice može sam sebe predlagati za kandidata.

 

Komisija će također, u skladu sa Ustavom i Zakonom predviđenim uvjetima za kandidiranje, imati u obzir, naročito, načelorodne  ravnopravnosti.


Kvalifikacije:

 

Kandidati za položaj sudije Ustavnog suda moraju biti državljani Republike Kosova; istaknuti pravnici odličnog profesionalnog ugleda, sa najmanje deset (10) godina radnog iskustva, posebno iz oblasti javnog i ustavnog prava, dokazanog, između ostalog,  kroz profesionalni rad, kao: sudije, tužitelji, odvjetnici, civilni službenici ili sveučilišni predavači, te druge značajne poslova pravne prirode; osobe odličnog moralnog ugleda sa punom radnom sposobnošću,  koji nisu bili kažnjavani za neko krivično djelo.

 

 

 

 

 

Svim predlozima i aplikacijama za nominacije moraju se priložiti dokumenta u nastavku , i to:

 

 1. Obrazac za nominiranje kandidata
 2. Obrazac deklaracije nominiranog
 3. Curriculum Vitae (C.V) (“autobiografija”);
 4. Pismo motivacije / preporuka predlagača - organizacije / ustanove;
 5. Dokaz da je državljanin Republike Kosova;
 6. Dokaz o školskoj stručnoj spremi.
 7. Dokaz o radnom iskustvu.
 8. Dokaz da nisu kažnjeni za krivično delo.

 

Nominacije i aplikacije dostaviti najkasnije do 21 april 2021. godine, u 16:00 sati.

 

Nominacije i aplikacije dostaviti osobno na adresi:

Zgrada Skupštine Republike Kosovo, Priština, ul. ”Majke Tereze”, bb. Direkcija personala, soba br. N-217.

 

Aplikacije se mogu dobiti na sledećim mjestima:

Štampani obrazac: u dotičnoj službi Administracije Skupštine Republike Kosovo ili elektronskom poštom: web stranica Skupštine Republike Kosova: www.assembly-kosova.org
 

Ostale dodatne informacije mogu se dobiti svakog radnog dana, do 16:00 sati, na telefonima: 038 211-182, 038 211-648, i  044 567-041.

2 Prill 2021

Turqisht - KOSOVA CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİNE ( 1) BİR HAKİM ATAMALARIYLA İLGİLİ ALENİ ÇAĞRI/ DAVET

DOKUMENTI I APLIKIMIT

Anayasa Mahkemesi’ne hakimlerin atanması için adaylar listesinin görüşülmesinden sorumlu Özel Komisyon’un 1 nisan 2021 tarihli Kararı üzerine

 

KOSOVA CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİNE ( 1) BİR HAKİM

ATAMALARIYLA İLGİLİ

 

ALENİ ÇAĞRI/ DAVET

 

 

Anayasa Mahkemesi’ne ait Yasa’nın 6. ve 7. maddelleriyle uyumlu olarak (No. 2008/03-L-121), Anayasa Mahkemesi’ne hakimlerin atanmasıyla ilgili  önerilen atamaların görüşülmesine ait özel komisyon, Kosova Cumhuriyeti Meclisi, adliye enstitüleri, hukuk fakülteleri, Avukatlar Odası, hakimler ile yargıçlar derneği, politik partiler, diğer önemli tüzel kişiler ve bireylere, Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’ne bir ya da daha fazla hakimin seçilmesiyle ilgili adayları önermeleri çağrısında bulunmaktadır. Aynı zamanda bir kişi kendisini aday olarak gösterebilir.

 

Sözkonusu komisyon özel olarak, Anayasa ile Yasa’da öngörülen koşullara göre, cinsiyet eşitliği adaylığıyla ilgili koşulların yerine getirilmesini gözönünde bulunduracaktır.

 

 

Kalifiyeler:

 

Anayasa Mahkemesi hakim görevine önerilen adaylar Kosova Cumhuriyeti vatandaşı olmalı; özellikle kamu ile anayasa hukuğu alanında ve diğerleri arasında hakim, yargıç, avukat, sivil memur ya da üniversite eğitmeni olarak çalışan ve  diğer önemli hukuki işlerle uğraşan en azından on (10) yıllık çalışma görgüsüne ve bununla birlikte mükemmel uzmansal ünvanına sahip ünlü hukukçular olmalı; mükemmel ahlaki ünvanına sahip olmalı ve herhangi bir suçişi için cezalandırılmış olmamalı.

 

Atamalarla ilgili tüm önerilere ve tüm formlara aşağıda saymış olacağımız şu evraklar ilave edilmelidir:

 

 

 1. Adayın atanmasına ait form,
 2. Atanan kişinin demeçte bulunmasıyla ilgili form,
 3. Curriculum Vitae (C.V) (özgeçmiş),
 4. Adayın önerildiği örgüt ya da kurum tarafından motivasyon belgesi,
 5. Kosova vatandaşı olduğuna dair delil,
 6. Öğretim ile uzmansal hazırlığına ait delil,
 7. Çalışma görgüsüne ait delil.
 8. Herhangi bir suç işi için cezalandırılmış olmadığına dair delil.

 

Atamalar ile formlar en geç 21 nisan 2021 tarihine ve saat 16:00’ya kadar gönderilmelidir.

 

Atamalar ile formlar şahsen şu adrese gönderilmelidir:

Kosova Cumhuriyeti Meclis Binası, Priştine, “Nëna Tereza” caddesi No’suz, Personel hizmeti, Daire N-217.

 

Formlar şu yerlerden alınabilir:

Basılı şekli: Kosova Cumhuriyeti Meclisinin ilgili idari hizmetinde ya da elektronik şekli: Kosova Cumuhuriyeti Meclisinin www.assembly-kosova.org web sayfasında.

 

Konuyla ilgili diğer ek bilgiler her iş günü saat 16:00’ya kadar şu telefon numaralarından alınabilir: 038 211-182, 038 211-648, ve 044 567-041.