Kuvendi i Republikës së Kosovës

Seancat

Kuvendi i zhvillon punimet sipas një kalendari, të propozuar nga Kryesia, në konsultim me Qeverinë, me kryetarët e grupeve parlamentare dhe me kryetarët e komisioneve parlamentare.

Mbledhjet plenare të Kuvendit mbahen zakonisht dy herë në muaj dhe java plenare fillon ditën e enjte. Kryesia e Kuvendit e cakton datën dhe vendos për rendin e ditës së mbledhjes së Kuvendit.

Jashtëzakonshme 03 Prill 18:00 Transkript Shih Vendimet Shih Seancën
Rendi Ditës
1 . Zgjedhja e Presidentit te Republikës së Kosovës
Jashtëzakonshme 02 Prill 21:30 Transkript
Rendi Ditës
1 . Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 08/L-001 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligiit 03/L-073 për Zgjedhjet e Përgiithshme në Republikën e Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligiin nr. 03/L-256