Kuvendi i Republikës së Kosovës

Raportet e legjislaturave të Kuvendit

Raport për punën e Kuvendit të Republikës së Kosovës për legjislaturën v, 2014 – 2017