Kuvendi i Republikës së Kosovës

Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike

Fushëveprimi dhe kompetencat e Komisionit për Mbikëqyrjen e Financave Publike janë të përcaktuara me Rregulloren e Kuvendit.

Kalendari i aktiviteteve të komisionit

e martë, 11:00 12 Mars 2024
Salla N303

Mbledhja e komisionit

Procesverbali
Rendi i ditës
e martë, 11:00 27 Shkurt 2024
Salla N506

Mbledhja e komisionit

Procesverbali
Rendi i ditës
e martë, 14:00 20 Shkurt 2024
Salla N302

Mbledhja e komisionit

Procesverbali
Rendi i ditës

Përbërja e komisionit

Stafi mbështetës i komisionit

Antigona

Ibraj

Koordinatore

Tel: 038 200 10 636

Mob: 044 178 235

[email protected]

Dokumentet e komisionit

e mërkurë 28 Shtator 2022

RAPORTI I PUNËS PËR SESIONIN PRANVEROR 2022

e martë 23 Janar 2024

RAPORTI I PUNËS SË KOMISIONIT PЁR MBIKЁQYRJEN E FINANCAVE PUBLIKE PËR VITIN 2023

FUSHËVEPRIMTARIA

Fushëveprimi dhe kompetencat e Komisionit për Mbikëqyrjen e Financave Publike janë të përcaktuara me Rregulloren e Kuvendit, si vijon:

 

Mbikëqyrja e ligjshmërisë së shpenzimeve të parasë publike në bazë të raporteve dhe pasqyrave vjetore dhe periodike të audituara, si dhe raportet e auditimit të Zyrës Kombëtare të Auditimit;

Mbikëqyrja e raporteve të auditimit të Zyrës Kombëtare të Auditimit të organizatave buxhetore dhe ndërmarrjeve publike;

Mbikëqyrja e raporteve të performancës, të hartuara nga Zyra Kombëtare e Auditimit;

Mbikëqyrja e raporteve të audituara dhe të performancës së shpenzimeve financiare të hartuara nga institucionet mbikëqyrëse të fondeve publike, agjencive publike, ndërmarrjeve publike, dhe institucioneve publike të financuara nga buxheti i Republikës së Kosovës;

Shqyrtimi i Projektligjeve, të cilat me vendim të Kuvendit i bartën komisionit;

Mbikëqyrja e zbatimit të ligjeve nga fushëveprimi i komisionit;

Mbikëqyrja e shpenzimeve publike, nëpërmjet raporteve të agjencive buxhetore, me kërkesë të veçantë të komisionit;

Ndërrmarrja e procedurave për përzgjedhjen e auditorëve të jashtëm, të cilët do të bëjnë auditimin e PVF-ve të Zyrës Kombëtare të Auditimit;

Shqyrtimi i raportit vjetor të performancës dhe raportit të audituar për pasqyrat vjetore financiare të Zyrës Kombëtare të Auditimit;

Shqyrtimi i nevojave të Zyrës Kombëtare të Auditimit për përmbushjen e detyrave të përcaktuara me ligj dhe i rekomandon Komisionit për Buxhet dhe Transfere;

Komisioni bën inicimin e procedurave për përzgjedhjen e auditorëve, të cilët do të auditojnë raportet vjetore financiare dhe atyre të deklarimit financiar të fushatës të subjekteve politike;

Organizon dëgjime publike, në pajtim me nenin 66 të Rregullores së Kuvendit;

Shqyrtimi i çështjeve të tjera, të përcaktuara me Rregulloren e Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe çështjet të cilat me vendim të veçantë të Kuvendit, i barten këtij komisioni.